Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden verhuur Solex snorfietsen

Onder verhuurder wordt verstaan:           SUSIEQ SOLEX
Onder huurder wordt verstaan:                Ondergetekende
Onder het gehuurde wordt verstaan:       Solex met alle toebehoren als zijnde vermeld op de overeenkomst

Artikel 1: SUSIEQ SOLEX wordt geacht de Solex in goede staat te hebben afgeleverd. De huurder zal als een goede beheerder de door hem gehuurde Solex verzorgen en deze volgens bestemming gebruiken.

Artikel 2: Het rijden van een solex is alleen toegestaan aan personen vanaf 21 jaar met een geldig bromfietscertificaat of met geldig rijbewijs.

Artikel 3: Alle Solexen bij SUSIEQ SOLEX zijn WA. verzekerd. Het eigen risico per gebeurtenis bedraagt €250,00. Het huren van de Solex geschiedt op eigen risico. SUSIEQ SOLEX is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan de huurder, derden en/of goederen.

Artikel 4: De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade aan de Solex gemaakt door hem en medehuurders; de huurder zal de hier uit voortvloeiende kosten van herstel evenals de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, direct en onmiddellijk vergoeden.

Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder.

De kosten voor reparatie van de Solex zijn minimaal €30,00 en kunnen oplopen tot €1.000,00 bij onherstelbare schade aan de Solex.

Bij diefstal/vermissing is de huurder aansprakelijk voor de waarde van de Solex € 1.000,00. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Op kleding en / of schoeisel kunnen olie en/ of vetvlekken komen, houdt hier rekening mee.

Artikel 5: SUSIEQ SOLEX is ten allen tijde gerechtigd om de gehuurde solex naar vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van huurgelden.

Artikel 6: Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en wetten, algemene en plaatselijk geldende reglementen is het streng verboden:
1. Een of meerdere personen te vervoeren
2. Met de solexen tegen elkaar te botsen
3. Over de stoep te rijden
4. Alcohol, drugs en/of medicijnen te gebruiken, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden voor of tijdens de rit.

Wanneer toch blijkt dat de bestuurder alcohol, drugs en/of medicijnen heeft gebruikt voor of tijdens de rit, biedt de verzekering geen dekking. Kosten voor het herstellen van schade en eventuele overige kosten worden dan op de huurder verhaald.

Artikel 7: SUSIEQ SOLEX biedt naast Solextours ook reserveringsservices voor activiteiten aan. De overeenkomst wordt tussen u en de leverancier of eigenaar van de activiteiten, alsmede hotel of vervoersbedrijf afgesloten. Dit betekent dat de leverancier, hotel of vervoersbedrijf verantwoordelijk zijn voor een goede uitvoering en niet SUSIEQ SOLEX.

Enige vorm van schade, ongelukken of andere verkregen boetes zijn uw eigen verantwoordelijkheid; SUSIEQ SOLEX is daar niet voor aansprakelijk. SUSIEQ SOLEX staat niet garant voor de services verleend door de leveranciers of eigenaar van activiteiten, hotels of vervoersbedrijven, etc.

Artikel 8: De huurder betaalt een borg van € 50,00 per solex aan de verhuurder, met een maximum van € 500,00 per reservering.

De verhuurder is gerechtigd het bedrag van een eventuele schadevergoeding met de gestorte waarborgsommen te verrekenen. Onverminderd het recht van verhuurder op aanvullende schadevergoeding. De som van alle waarborgsommen betaald door uw gehele groep kan hiervoor, indien nodig aangewend worden.

Artikel 9: Een reservering op de besproken datum is bevestigd na een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag. U kunt de aanbetaling overmaken naar NL93 ASNB 0781 1546 50, ten name van SOLEX RENT of u kunt in één keer het totale bedrag overmaken.

Het resterend bedrag van de overeenkomst dient 14 dagen voor aanvang overgemaakt te zijn.

Bij annulering is de huurder verschuldigd (dit geldt tevens voor het annuleren van een groepslid):
8 – 4 weken voor aanvang: 25% van het totaal bedrag;
4 weken voor aanvang: 40% van het totaalbedrag;
Van 28 – 7 dagen voor aanvang: 90% van het totaalbedrag;
Binnen 7 dagen van overeenkomst: 100% van het totaalbedrag

Artikel 10: De huurder kan tot 14 dagen van te voren kosteloos de datum van de Solextocht wijzigen. Daarna wordt 10% van de totale kosten gerekend aan de huurder.

Artikel 11: Bij een vroegtijdige terugbezorging van het gehuurde vindt geen restitutie plaats van de huurgelden. In het geval van een tijdsoverschrijding van de afgesproken duur van de huur geldt een tarief van € 2,50 per solex per kwartier (15 minuten), naar boven afgerond.

Artikel 12: De huurder zorgt ervoor dat alle personen die gebruik maken van de Solexen onder de door de huurder gemaakte reservering, kennis nemen van deze algemene voorwaarden.

Reacties zijn gesloten.